top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

สิ่งเตือนใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา ทุกเช้าก่อนออกจากบ้าน


พระไพรีพินาศ ภปร. พระชนมายุครบ 6 รอบ ปี 2542 เนื้อทองเหลืองปิดทองแท้, เข็มพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ, เหรียญบูชา ร.9, ตราสัญลักษณ์ ร.10 และเหรียญบูชา ร.5

ขัดเกลาตนเองในทุกๆ วัน เพื่อพัฒนาตนให้ดีขึ้นในทุกมิติของชีวิต

ข้าพเจ้าขอปวารณาตัวว่า จะมีใจมุ่งผดุงชาติ พระศาสนาอันสูงส่ง อีกองค์พระมหากษัตริย์ เพื่อความวัฒนาสถาพร แก่ประชานิกรชาติไทย จะคงไว้ซึ่งความเป็นบัณฑิต ซึ่งทรงศักดิ์ และสิทธิ์ แห่งปริญญา และชูเชิดชื่อจุฬาฯ นี้ไว้ ให้คงอยู่ต่อไปชั่วดินฟ้า

ขอพระพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทั้งมวลที่ข้าพเจ้านับถือ โปรดดลบันดาลให้ ข้าพเจ้ามีความสามารถเปลี่ยนศัตรูเป็นหมู่มิตร เปลี่ยนมิตรเป็นมหามิตร อุดมด้วยปัญญา อริยทรัพย์ โภคทรัพย์ ธนสารสมบัติ


สามารถนำพาครอบครัว บริษัท องค์กรและสังคมที่ข้าพเจ้ามีส่วนเกี่ยวข้อง เจริญเติบโตขึ้นสู่จุดสูงที่สุด เท่าที่มนุษย์คนนึงจะทำได้ ไม่ว่าไปอยู่บนพื้นที่แผ่นดินใด ก็ก่อให้เกิดประโยชน์ ความสุข ความเจริญ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม ความรักใคร่ สามัคคี แก่ชุมชน และผู้คนในพื้นที่ ทั้งขยายออกไปในวงกว้างให้มากที่สุด ตลอดเท่าที่ช่วงชีวิตนี้จะทำได้


ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งหมดในชาตินี้ ให้แก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่ข้าพเจ้านับถือ พระบรมมหากษัตริย์ทุกพระองค์ รวมทั้งบรรพบุรุษของข้าพเจ้า คุณพ่อ คุณแม่ พี่น้องทุกคน คนรักทุกคน ลูกหลานทุกคน ลุงป้าน้าอาทุกคน ครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา ผู้ใหญ่ที่เคารพรัก เหล่ากัลยาณมิตร บริวารทั้งหลาย เจ้ากรรมนายเวรทั้งในชาตินี้และอดีตชาติ ศัตรูหมู่มาร สัตว์โลกทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทำร้าย ทำลาย ทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจ ตลอดจนวิญญาณสัมพเวสี ในทุกที่ทุกทาง ทุกสถานแห่งหน ที่ข้าพเจ้าได้เดินทางไป

จงได้รับส่วนบุญ ส่วนกุศลโดยถ้วนหน้ากัน

ขอให้มีความร่มเย็นเป็นสุข ทั้งกายหยาบ กายละเอียด

ได้อยู่ในภพภูมิที่ดีขึ้น และมีโอกาสศึกษาพระธรรม

จนบรรลุมรรคผลนิพพาน ในเวลาอันควรด้วยเทอญ ... สาธุ


โอม มณี ปัทเมหุม โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

ข้าพระพุทธเจ้า บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว) - Advisor and Co-founder, ANYA Meditec - Advisor and Co-founder, OKOL - Advisor and Co-founder, น้ำใสไทยComments


bottom of page