top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

เปิดหลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่2อีกความไว้วางใจสูงสุด ที่มอบให้ชาวดูเรียน DURIAN


ประธานเปิดการอบรมและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” โดย ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร, ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรฯ, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ และเหล่าผู้บริหารคนสำคัญ ที่ร่วมขับเคลื่อนหลักสูตร วกส.

สิ่งหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างธุรกิจของชาว DURIAN คือ การสร้างแรงกระเพื่อมดีๆ ให้เกิดในวงกว้างสูงสังคม เกิด Big Impact ที่ทำให้ทั้งผู้คน สังคม ประเทศไทย และโลกใบนี้ได้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

บอม โอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-founder, DURIAN กับบทบาทที่ปรึกษา และบริหารจัดการหลักสูตร วกส. เพื่อเพิ่ม GDP ด้านเกษตรของประเทศไทย

เรารู้จากหัวใจว่าการจะขับเคลื่อนเรื่องใหญ่ๆ ยากๆ ให้เป็นไปได้ หลักการ "3 เหลี่ยม เขยื้อนภูเขา" ของ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ประเวศ วะสี เป็นเรื่องที่ละเลยไม่ได้ หลักการเรียบง่ายคือ


"การจะเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆ ยากๆ ให้เป็นไปได้ ต้องมีการดำเนินการ 3 เรื่องไปพร้อมๆ กัน คือ 1.การสร้างความรู้ มีฐานความรู้ในเรื่องนั้นๆ (Knowledge) 2.การนำความรู้ไปสื่อสาร เพื่อเคลื่อนไหวสังคม (Social Movement) ในขณะเดียวกันเชื่อมโยงความรู้และการเคลื่อนไหวสังคมนั้น ต้องดำเนินการสอดคล้องกับฐานสุดท้าย คือ 3.การเชื่อมฝ่ายนโยบาย (Policy Link) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในเชิงระบบเชิงกติกาสังคม (กฎหมาย) หรือเชิงโครงสร้าง
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.กระทรวงเกษตรฯ, ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ, พี่ชวลิต ชูขจร, พี่ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์, พี่สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ และพี่สมเกียรติ กอไพศาล

สิ่งเหล่านี้ คือสิ่งที่เรารับรู้จากหัวใจ จากประสบการณ์ และการศึกษาประวัติศาสตร์หลากหลาย และเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ทั้งเราเชื่อมั่นจากใจว่า "ภาคการเกษตร" ของไทย ซึ่งมีประชากร ที่อยู่ในแรงงานด้านเกษตรจำนวน 16,700,000 คน หรือคิดเป็นสัดส่วนราว 24% ของประชากรทั้งประเทศ หากนับเฉพาะจำนวนเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็มีมากถึง 9,267,103 ราย จากข้อมูล พ.ศ. 2560 พื้นที่เกษตรกรรมของประเทศไทยมีมากถึง 149 ล้านไร่ คิดเป็น 32.66% ของพื้นที่ประเทศไทย เราเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่า ประเทศไทยมีศักยภาพมาก ในการขับเคลื่อนภาคการเกษตร เป็นหนึ่งในหัวหอกด้านเศรษฐกิจ ที่จะช่วยให้คนมากมายในประเทศไทย มีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการพัฒนาทั้งด้านการวิจัย นโยบาย และเชื่อมโยงให้ผู้บริหารทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ตัวแทนเกษตรรุ่นใหม่ มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเพื่อการพัฒนาร่วมกันอย่างยั่งยืน นั่นเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจในการทุ่มเทเต็มที่ ในการรับบทบาทเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการหลักสูตร "วิทยาการเกษตรระดับสูง (วสก.)" หรือ "Agriculture and Cooperatives Executive Program (ACE)" ซึ่งถือเป็นหลักสูตรการอบรมระดับสูงสุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรอบ 130 ปี ตั้งแต่เริ่มต้น


Vision form Leader : คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

"DURIAN กับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องในการเป็นที่ปรึกษาและบริหารจัดการหลักสูตร วกส.รุ่นที่ 2"
Vision form Leader: คุณอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

ถือเป็นเกียรติ และความไว้วางใจอย่างสูงสุด ที่เราขาว DurianCorp. ได้รับจากพี่ๆ ทุกภาคร่วมร่วมกัน ในการให้เราเป็นที่ปรึกษา และบริหารจัดการหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสุด ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ตอนเริ่มต้น และต่อเนื่องมาจนถึงหลักสูตร วกส.รุ่นที่ 2

"หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) เกิดจากความร่วมมือของ 3 ฝ่านงานหลัก"
ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “กษัตริย์นักเกษตร” 

ด้วยหลักสูตร วกส.) เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่าง 3 ฝ่ายงานสำคัญ คือ มูลนิธิเกษตราธิการ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงด้านการเกษตรและบุคลากรด้านการวิจัยด้านการเกษตร เราเชื่อมั่นจากใจว่า การรวมพลังกันทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน โดยโฟกัสที่ภาคการเกษตร จะป็นอีกหนึ่งก้าวกระโดดสำคัญในการเพิ่ม GDP ภาคการเกษตร และพัฒนางานวิจัยด้านการเกษตร อย่างมั่นคงและยั่งยืน

บรรยากาศการเรียนการสอน ในหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง วกส. เพื่อพัฒนา GDP ภาคการเกษตรอย่างจริงจัง

ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.)

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://acemoac.in.th


บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)


📍www.yakgreen.com

📍www.bomolarn.com

📍www.tojo.news

📍www.duriancorp.com

#ยักษ์เขียว #ปลูกต้นไม้ในใจคน

#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน


Comments


bottom of page