top of page

ABOUT

ME

BomOlarn_Jakkawin_01_edited.jpg
Executive Summary: บทสรุปผู้บริหาร

บอม โอฬาร วีระนนท์ คือ นักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่โดดเด่นในเรื่องการสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรม และเครือข่ายที่สนับสนุนผู้ประกอบการทั้ง SMEs, Startup ให้เติบโตก้าวกระโดดได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน 

บอม โอฬาร เป็นคน 3 สมุทร คุณพ่อเป็นคนสมุทรสงคราม คุณแม่เป็นคนสมุทรสาคร เกิดที่กรุงเทพมหานคร และเติบโตที่สมุทรปราการ นอกเหนือจากเวลางาน มักจะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่กับการเกษตร ต้นไม้ ขุนเขา ธรรมชาติ ในจังหวัดเชียงราย

ในบทบาทด้านธุรกิจ บอม โอฬาร เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด  (DURIAN) เชี่ยวชาญด้านการสร้างและลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมในรูปแบบ Venture Builder ทั้งในด้านเกษตรนวัตกรรม (AgTech), การศึกษาเพื่ออนาคต (EdTech), สุขภาพ (HealthTech), การค้าออนไลน์ (e-Commerce) และโลกเสมือน (Metaverse) เป็นที่ปรึกษาในด้านการเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่โลกดิจิทัล (Digital Transformation) และเป็นผู้นำในการสร้างและเป็นที่ปรึกษาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อผู้ประกอบการและผู้บริหารระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนจำนวนมาก 

ทั้งยังเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด ที่ทำเรื่องการพัฒนาเกษตรมูลค่าสูง (Agripreneur) ทำฟาร์มต้นไม้ (TREE FARM) เพื่อใช้ในวงการ Landscape ในระดับแนวหน้าของประเทศไทย โดยมีที่เดินเป็น Backlog ในการปลูกต้นไม้ให้อุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศกว่า 4,000 ไร่ ปลูกป่าเศรษฐกิจ สร้าง Carbon Credit และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ BCG อันจะช่วยพัฒนาประเทศและโลกใบนี้อย่างยั่งยืน

 

ด้วยคุณพ่อเสียไปตั้งแต่อายุเพียง 12 ปี และเติบโตมาด้วยการมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาขาดแคลนมาตลอดชีวิต  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา จนถึงระดับปริญญาโททั้งในและต่างประเทศ บอม โอฬาร จึงมุ่งมั่นในการตอบแทนสู่สังคมในทุกมิติที่ตนทำได้ ด้วยความสามารถด้านการคิด การตลาด นวัตกรรม และการลงมือทำสิ่งที่คิดให้เป็นจริง จึงมีโอกาสการทำงานในหลายบทบาทร่วมกับภาครัฐ เอกชนและภาคประชาชน เป็นผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association), กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), อดีตกรรมการสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ฯลฯ

 

บอม โอฬาร จัดเวลาในการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการลงทุน และการสร้างนวัตกรรม คืนสู่สังคมในวงกว้างทั้งเวทีในประเทศไทยและนานาชาติอยู่เสมอ ตลอดจนเป็น Mentor ให้ Startups และ SMEs จำนวนมากตลอด 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งมีผลงานเขียนหนังสือในระดับ Best Seller ชื่อว่า "คอนเนคชั่นพันล้าน สานเองได้”

 

บอม โอฬาร ยึดมั่นในการดำเนินชีวิตตามแนวทางที่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่าแม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทยตรัสไว้ว่า

 

“เกียรติยศไม่ได้มาด้วยชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ”

Not noble by birth, yet noble by deeds.

#ชีวิตดีได้ไม่ต้องโกง #พัฒนาตัวเองทุกวันคือสิ่งสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

ตำแหน่งที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน
 • 26 ธ.ค. 2565 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงวุฒิ สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)

 • 4 ม.ค. 2565 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาโครงการศึกษากลไกการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมใหม่, องค์การเภสัชกรรม (GPO)

 • 20 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท โอเคโอแอล จำกัด (OKOL)

 • 10 ก.ย. 2564 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ยักษ์เขียว จำกัด (YAK GREEN)

 • 8 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา สถาบันอนาคตไทยศึกษา (Thailand Future Foundation)

 • 1 ก.ค. 2564 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษา และผู้ร่วมก่อตั้ง “Road 2 CTO ปั้นผู้บริหารสายเทคให้ประเทศไทย”

 • 10 ก.พ. 2564 - ปัจจุบัน : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการซื้อขายทรัพย์สิน ในคณะกรรมการกำกับการประกอบกิจการดูแลผลประโยชน์, สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

 • 30 ก.ย. 2563 - ปัจจุบัน : ที่ปรึกษาและผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท อัญยา เมดิเทค จำกัด (ANYA MEDITEC)

 • 17 พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรผู้บริหาร "ทูมอร์โรว์ สเกลเลอร์" (2morrow Scaler) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ขับเคลื่อนธุรกิจไทย ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

 • 2560 - ปัจจุบัน : กรรมการตัดสินและที่ปรึกษาโครงการประกวดและพัฒนาด้านนวัตกรรม, Startup, Hackathon ทั้งในประเทศ และนานาชาติ

 • 28 เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน (DURIAN)  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างระบบนิเวศน์นวัตกรรม การสร้าง การลงทุนในบริษัทนวัตกรรม การสื่อสารในโลกสมัยใหม่ และการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่โลกดิจิทัล

 • ฯลฯ

วุฒิบัตรการอบรมหลักสูตร
 • 2567 : หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองทัพเรือ (พสบ.ทร.) รุ่นที่ 21, กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กองทัพเรือ

 • 2566 : หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 15, สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย

 • 2566 : หลักสูตรวิทยาการพัฒนาผู้นำระดับสูงอย่างยั่งยืน (วพส.) The Pinnacle Leadership Program (PLP) รุ่นที่ 1, มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (SDU) ร่วมกับ บจ.ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน (DURIAN)

 • 2564 : Leadership Essential, Columbia Business School Executive Education, New York, USA

 • 2563 : หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 11 (LFC#11), มูลนิธิสัมมาชีพ

 • 2563 : Director Certification Program (DCP รุ่น 281), สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • 2561 - 2562 : หลักสูตรเศรษฐกิจอนาคตและธรรมมาภิบาลอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง (FEGO รุ่นที่ 1), สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมมาภิบาลอินเตอร์เน็ต สำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (ETDA)

 • 2561 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย รุ่นที่1

ประวัติการศึกษา
 • 2550 - 2554 : บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (MBA TU #50)

 • 2552 - 2553 : Associate’s Degree, International Business, Norwegian School of Economics (NHH), Norwegian Government Scholarship   (Quota Scheme Program 2009)

 • 2543 - 2547 : เศรษฐศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Econ CU #33)

 • 2542 : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ฟั่นเกลียว #14)

 • 2529 - 2541 : ประถม และมัธยมศึกษา โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ACSP #14/05)

รางวัลและทุนการศึกษา
 • 2564 : รางวัล “ร้อยคนไทยหัวใจนวัตกรรม ปีที่ 2” (100 Faces of Thailand’s Innovation Inspirers 2) ในสาขาผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี (Tech Entrepreneur) โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ในฐานะกำลังสำคัญที่ผลักดันนวัตกรรมทางการเงินให้เข้าถึงคนไทยทั้งประเทศ 

 • 16 มีนาคม 2564 : รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ณ วังสระปทุม จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 • 2563 : รางวัลกรรมการดีเด่น สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย 

 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ

 • 2553 : รางวัลชนะเลิศแผนการตลาดออนไลน์ อันดับหนึ่งประเทศไทย โครงการ MK Young Creative Contest 2010

 • 2552 : ทุนรัฐบาลนอร์เวย์ Norwegian Government Scholarship   (Quota Scheme Program 2009)

 • 2552 : ทุนการศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2009)

 • 8 กรกฏาคม 2547 : ผู้แทนบัณฑิตในการกล่าวนำคำปฏิญญา ต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2546 : ประธานกรรมการบัณฑิต (กบจ.46) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

 • 2545 - 2546 : ประธานเชียร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2545 - 2546 : ทุนการศึกษา (ขาดแคลน) คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2002 - 2003)

 • 2546 : ทุนการศึกษาธนาคารทหารไทย (2003)

 • 2546 : ทุนการศึกษาธนาคารกรุงไทย (2003)

 • 2545 : ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ (2002)

 • 2543  : นักกีฬาเหรียญเงิน การแข่งขันโปโลน้ำ Freshy Game, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • 2535 - 2541 : ทุนการศึกษา (ขาดแคลน) โรงเรียน อัสสัมชัญ สมุทรปราการ (ป.6 - ม.6)

 • ฯลฯ

การแบ่งปันความรู้สู่สังคมในด้านอื่นๆ
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรแบ่งปันความรู้และมุมมองธุรกิจ และการเปลี่ยนผ่านธุรกิจสู่โลกยุคดิจิทัล ในหลากหลายเวทีทั้งในและต่างประเทศ เช่น WEF (World Economics Forum), The World Bank, UNIDO, APEC (Asia Pacific Economics Cooperation), APFF (Asia Pacific Financial Forum), 9th Mekong - ROK Business Forum ตลอดจนองค์กร ภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาของไทยในทุกระดับ มากกว่า 200 เวที ด้วยมุ่งมั่นตอบแทนความรู้และโอกาสที่เคยได้รับจากการเป็นนักเรียนทุนขาดแคลน สู่การแบ่งปันกลับคืนสังคมในวงกว้าง

 • รายการคลินิค SMEs กับคุณวรวุฒิ อุ่นใจ และ ดร.ศรัญญา เสนสุภา

 • ผู้เขียนหนังสือ "คอนเนคชั่นพันล้าน สานเองได้"

  • หนังสือขายดีที่มียอดขายกว่า 7,000 เล่ม​ (2015)

ประสบการณ์ทำงานในอดีต
 • 26 ต.ค. 2565 - 2 ต.ค. 2566 : ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้าน Start-up และนวัตกรรม พรรคสร้างอนาคตไทย

 • 20 เม.ย. 2565 - 2 ต.ค. 2566 : คณะกรรมการบริหาร พรรคสร้างอนาคตไทย

 • 4 ก.พ. 2565 - 30 ก.ย. 2566 : ที่ปรึกษาและคณะกรรมการหลักสูตร ทางลัดในการเจาะตลาด RCEP (RCEP Marketer), สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ITD)

 • 2564 - 2565 : ที่ปรึกษา ผู้ร่วมก่อตั้ง และบริหารจัดการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) รุ่นที่ 1 และ 2, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • 23 ส.ค. 2564 - 30 ส.ค. 2565  : ผู้อำนวยการหลักสูตร กรรมการ และเลขานุการ สถาบันผู้นำ - นำการเปลี่ยนแปลง, มูลนิธิสัมมาชีพ

 • 29 มิ.ย. 2564 - 19 เม.ย. 2565 : อนุกรรมการ, คณะอนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  • ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่ 1/2564

 • 23 มิ.ย. 2563 - 19 เม.ย. 2565 : คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, สสว.

  • ​กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 165/2562 และคำสั่งที่ 166/2562

 • 30 ส.ค. - 28 ธ.ค. 2564 : ที่ปรึกษาและบริหาร โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Club Networking) โดย กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีนวัตนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 • 10 ส.ค. - 30 ธ.ค. 2564 : ที่ปรึกษาและบริหาร กิจกรรมฝึกอบรม Cleantech for SMEs ภายใต้โครงการ “GEF UNIDO Cleantech Programme for SMEs in Thailand” สนับสนุนโดย องค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ และ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

 • 1 ก.ค. 2564 - 26 ก.ย. 2564 : ที่ปรึกษาโครงการ CORE-RAP-TION แร็พสะอาดต้านคอร์รัปชัน, สนับสนุนโดย กองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (กองทุน ป.ป.ช.)

  • ​เงินทอนแลนด์ (CHEAT THE CHANGE)

  • แลนด์ of จะตาย (DYING LAND)​

 • 2 เม.ย. - 29 ก.ย. 2564 : ที่ปรึกษา และบริหารการจัดทำเนื้อหาและอบรมบ่มเพาะเชิงลึก การออกแบบและเปลี่ยนผ่านธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Business Design & Transformation ปี 2564) หลักสูตร Business X.0 โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

 • 4 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2564 : ที่ปรึกษา หลักสูตรมืออาชีพด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน โครงการพัฒนาผู้ประกอบการไมซ์ด้านการจัดงานอย่างยั่งยืน โดย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการผู้บริหารเมืองนวัตกรรม (Chief City Innovation Officer : CCIO) รุ่นที่ 4 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

 • 2564 : ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุนปี 2564 (Growth Regular Program for Startup 2021), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์กรมหาชน)

 • 27 ต.ค. 2563 - 14 ก.ย. 2564 : คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์และการส่งเสริม ภายใต้คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์, สํานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

 • สิงหาคม - กันยายน 2563 : ที่ปรึกษาและบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมสู่การลงทุน (Growth Program 2020), สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA

 • มิถุนายน 2563 : ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ "คน GEN กล้า"

 • 1 พ.ค. 2563 - 10 ก.ค. 2564 : ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ “กล้า STARTUP”

 • เมษายน - สิงหาคม 2563 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร "Perfect Investor Pitch 2020" โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • มีนาคม 2563 - 10 ก.ค. 2564 : ที่ปรึกษา, คณะกรรมการยุทธศาสตร์, พรรคกล้า 

 • 2563 - 2564 : ที่ปรึกษาและบริหารกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้เส้นทางสู่การเป็น Micro Influencer (The Next KOL) ภายใต้โครงการการเพิ่มพลังธุรกิจด้วย Micro Influencer ประจำปีงบประมาณ 2564  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม (โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการ KOL ครั้งแรกของประเทศไทย)

 • 12 ก.ค. 2562 - 31 ธันวาคม 2564 : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ, คณะที่ปรึกษาการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระบบการชำระเงิน ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2562-2564), ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • สิงหาคม 2562 - มีนาคม 2563 : คณะทำงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

 • กรกฎาคม 2562 - มิถุนายน 2564 : ที่ปรึกษา, สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (pubat)

 • 11 ก.พ. 2562 - 10 มิถุนายน 2564 : นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Assocaition)

 • 2562 - 2563 กรรมการสมาคมไทยไอโอที (Thai IoT Association)

 • 2562 : ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ "Dutch Water Bootcamp" ในงาน Dutch Sustainability Day 2019 ร่วมกับสถานทูตเนเธอแลนด์

 • 2561 - 2562 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร "เศรษฐกิจอนาคตและธรรมมาภิบาลอินเตอร์เน็ต สำหรับผู้บริหารระดับสูง (FEGO รุ่นที่ 1)", สถาบันเศรษฐกิจอนาคตและธรรมมาภิบาลอินเตอร์เน็ต โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์กรมหาชน) (ETDA)

 • ​2561 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร "คิดให้ ไทยทะยาน" สถาบันปัญญาประชารัฐ

 • 2561 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร "เทคนิคการนำเสนอแผนโครงการธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งทุน (NEC Techniques for Perfect Investor Pitch)" รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

 • 2561 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร “คิดให้ ไทยทะยาน” สถาบันปัญญาประชารัฐ (The 1st Political Hackathon in Thailand)

 • 2561 - 2562 : ที่ปรึกษาและบริหารโครงการ THAILAND HR TECH 2018 และ THAILAND HR TECH 2019 ร่วมกับสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) งานด้านนวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 • 2561 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร "Smart City EEC D-Boost Camp (EEC FORUM)" โดยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) 

 • 2560 - 2563 : กรรมการ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (The Federation of Thai SME)

 • 2560 - 2561 : ที่ปรึกษาและบริหารหลักสูตร "อลิอันซ์ อยุธยา แอคทิเวเตอร์"  โครงการบ่มเพาะแรกในประเทศไทยที่ Focus ด้าน InsureTech FinTech และ HealthTech

 • 2560 - 2561 : กรรมการและผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตร ดีสตาร์ทอัพ (Dstartup by SPU)

 • 2559 - 10 ก.พ. 2562 : เลขาธิการ สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Assocaition)

 • 2558 : ที่ปรึกษาและดำเนินการจัดงาน "มอบรางวัลช่อสะอาด ปี 2558" โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

 • 2558 : ที่ปรึกษาและดำเนินการจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (Tranparent Thailand 2015)" โดย สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) 

 • 2558 : ที่ปรึกษาและดำเนินการจัดงานประชุมผู้ตรวจการแผ่นดินโลก (International Seminar and 2nd IOI/AOA International Joint Training Workshop. Commemorating the 15th anniversary of the establishment of Thai Obudsman with the cooperation of the International Obudsman Institute and the Asian Obudsman Association. (2015)

 • 2558 - 2560 : กรรมการผู้จัดการ บจ.แอ็บโซลูท โค๊ด (Absolute-Code)

 • 2556 - 2557 : ที่ปรึกษาหลักสูตร "นักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน" (หลักสูตร วธอ. รุ่นที่ 1) สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

 • ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557 : Management Advisor and Project Manager, บริษัท เอมสตาร์ เน็ทเวิร์ค จํากัด

 • 2554 - 2556 : สถาบันวิทยาการตลาดทุน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

  • ผู้ประสานงานโครงการ “พลัง วตท. ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”ทั้ง 15 รุ่น ทำหน้าที่ประสานงาน การพัฒนาจังหวัดที่มีความเหลื่อมล้ำทั้งด้านเศรษฐกิจ การศึกษา สุขภาพและคุณภาพชีวิตล้าหลังในประเทศไทยให้พัฒนาขึ้นมาให้ได้ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน

 • 2550 - 2554 : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • Project Leader, Retail Investors Marketing ทำงานด้านการตลาด ดูแลเรื่องการขยายฐานผู้ลงทุนและงานวิจัยการตลาดพฤติกรรมของนักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

 • 2548 - 2550 : บริษัท แฟมมิลี่ โนฮาว จำกัด

  • Project Executive, Investors Education Activities

  • ขยายฐานความรู้เรื่องการบริหารการเงิน การลงทุนให้แก่ประชาชนในวงกว้างในรูปแบบสารบันเทิง (Edutainment)

 • 2547 - 2548 : บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  • ​เจ้าหน้าที่ - เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายนายทะเบียนหลักทรัพย์

ติดตามผลงานอื่นๆ ได้ทาง
bottom of page