top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

"กลับมาประจำการ หลักสูตร วิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์"


บอม โอฬาร วีระนนท์ กับหลักสูตร วิทยการเกษตรระดับสูง (วกส.) ควมตั้งใจในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของไทย

อีกหนึ่งความตั้งใจ และความไว้วางใจที่เราชาว DurianCorp. ได้รับมอบหมาย ในการเป็นที่ปรึกษา ในการก่อตั้งและดำเนินการจัดหลักสูตร วกส. https://acemoac.in.th


ซึ่งถือเป็นหลักสูตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และรวบรวมผู้บริหารระดับสูงสุด ในภาคการเกษตรของประเทศไทย

ที่สามารถขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลง เรื่องราวใหญ่ๆ ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อภาคการเกษตร และงานวิจัยการเกษตรของไทยได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ทุกๆ วันในชีวิตเราทุกคนล้วนมีคุณค่า จงใช้เวลาที่มี อย่างดีที่สุดในมิติที่เราเลือกเอง


ด้วยความปรารถนาดี บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)


Opmerkingen


bottom of page