top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

#ยักษ์เขียว ส่งออกพื้นที่สีเขียวของไทย ไปทั่วโลก #YAKGreeen


บอม โอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-founder, ยักษ์เขียว ผู้นำประสบการณ์จากโลกการเงิน นวัตกรรม มา Scale ภาคการเกษตร

“ส่งออกพื้นที่สีเขียวของไทย ไปทั่วโลก คือ หนึ่งความมุ่งมั่นที่เราทำอย่างจริงจัง”
ยักษ์เขียว (YAK GREEN) ธุรกิจแห่งอนาคต ที่ตอบโจทย์ ทั้งด้านเศรษฐฏิจ สังคม สิ่งแวดล้อม BCG และ Carbon Credit

กว่า 2 ปีที่ผ่านมาที่เราเหล่า “ยักษ์เขียว” สนใจและจริงจังในการตั้งใจ “สร้างธุรกิจเกษตรมูลค่าสูง” โดยใช้ทั้งองค์ความรู้ เครือข่าย ประสบการณ์ที่ Cross Sectors กัน ทั้งผู้คนในสายเทคโนโลยี นวัตกรรม Digital การเงิน สิ่งแวดล้อม สถาปัตยกรรม Logistics การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ เราพูดคุย เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคนมากมาย ทั้งปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน องค์กร ผู้คนในทุกระดับ ตั้งแต่ผู้กำหนดนโยบาย ผู้บริหารทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม คู่ค้าทั้งในและต่างประเทศ นักลงทุน Landlord เกษตรกรในหลากหลายพื้นที่ และลงมือทำจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างอย่างจริงจัง


“ทำไม คนเก่งๆ มีความรู้ ไม่สนใจ มาทำธุรกิจเกษตร”
ยักษ์เขียว (YAK Green) AgTech ที่เริ่มต้นในประเทศไทย ขยายออกไปยังนานาชาติ และส่งพลังมาพัฒนาภาคการเกษตรไทย

เราเคยตั้งคำถามว่า ทำไมคนรุ่นใหม่ๆ หรือแม้กระทั่งคนรุ่นเราเอง ถึงไม่สนใจธุรกิจเกษตร คำตอบที่ผ่านการพูดคุยกับคนหลากหลายสรุปออกมา คือ “ทำเกษตร แล้วลำบาก ยากจน ไม่มีอนาคต ไม่เท่ห์ ร้อน ไม่มีความรู้ กำหนดราคาไม่ได้ สินค้าล้นตลาด ทำการตลาดไม่เป็น ไม่มีต้นทุน ไม่คุ้มในการทำ รัฐบาลไม่สนับสนุนจริงจัง ไม่มีข้อมูลตลาดที่เข้าถึงได้ และถ้าทำแบบนวัตกรรมก็ใช้เวลานานกว่าจะคุ้มทุน” สิ่งที่ได้รับมาต่างๆ มันคือ “ปัญหา” (Pain Point)


“ตั้งโจทย์ใหม่... ทำอย่างไรให้อาชีพเกษตรกรรม การเป็นธุรกิจที่น่าทำ และดึงดูด?”
การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรมูลค่าสูง (Agripreneur Development) คือทิศทางที่ยักษ์เขียว มุ่งหน้าทำอย่างจริงจัง

หากการประกอบการธุรกิจเกษตร แล้วสามารถเปลี่ยนโลกใบนี้ได้ ทำให้คนมากมาย มีชีวิตที่ดีขึ้น สังคม และโลกใบนี้น่าอยู่ขึ้น มีอาหารที่ดี ปลอดภัย มีคุณภาพ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีสวนสาธารณะสวยๆ มีต้นไม้ใหญ่ใกล้บ้าน มีฝุ่นควันพิษ มลภาวะในอากาศลดลง ลด Carbon ในโลกใบนี้ได้ ในขณะเดียวกันผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ก็สามารถมีรายได้ที่เติบโตได้อย่างไม่น้อยหน้าอาชีพชั้นนำใดๆ ร่ำรวยได้ไม่จำกัด จากความสามารถและความพยายามของตน ทำแล้วดูแลทั้งตนเอง ลูกๆ พ่อแม่ ครอบครัวให้มีชีวิตที่ดีได้ ออกสังคมได้ทุกระดับ Deal ธุรกิจได้ทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และนานาชาติ และได้รับการยอมรับจากคนในวงกว้าง ว่าเป็นอาชีพที่มีอนาคตไกล หากทำได้เช่นนี้ ทำไมจะไม่มีคนอยากทำ


“เกษตร + ดิจิทัล ... ผสมผสานกัน ถ้าทำอย่างจริงจัง ไม่ใช่แค่ประเทศไทย แต่โลกใบนี้จะได้ประโยชน์”
การร่วมมือกันระหว่างชุมชน สังคม ภาคธุรกิจเอกชน และรัฐ คือ ต้นแบบการ Scale ที่ยักษ์เขียว (YAK Green) ให้ความสำคัญย่ิง

เมื่อตั้งโจทย์เช่นนี้ เราจึงหา Solutions และเป็นที่มาของ “ยักษ์เขียว” กลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ได้จำกัดที่วัย แต่หมายถึงแนวคิด ที่เชื่อในสิ่งเดียวกัน มาร่วมกันสร้างธุรกิจเกษตร ให้เป็นต้นแบบ “ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมูลค่าสูง” (Agripreneur) และเราลงมือศึกษา ค้นคว้า และทดลองทำด้วยตัวพวกเราเองกับพันธมิตรหลากหลาย ตลอดระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา และพบว่ามัน “เหนื่อยจริง หนักจริง ไม่ง่าย และเข้าใจจากหัวใจ ว่าทำไมคนมากมายถึงไม่มาลงมือทำ เพราะเราลงมือทำมันเองจริงๆ”


“ยาก แต่เป็นไปได้ … เริ่มต้นทดลองจาก 100 ไร่ เพื่อเติมเต็ม Backlog กว่า 4,000 ไร่ ที่เรามี”
"ยักษ์เขียว" (Yak Green) ลงมือศึกษา การทำงานทุกขั้นตอนด้วยตนเอง เพื่อหากระบวนการในการ Scale อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน

หัวใจในการทำเรื่องใหม่ๆ เรื่องยากๆ ให้เกิดขึ้นจริง คือ “ต้องเชื่อว่ามันทำได้ รักและรู้จริงในสิ่งที่ทำ และลงมือทำอย่างมีกลยุทธ์” ส่วนการจะสร้างความเชื่อให้ทั้งตัวเองและทีมได้ สำคัญที่สุด คือ “เราต้องศึกษาอย่างจริงจัง” ในทุกมิติ เพื่อตอบความสงสัย ความกังวลใจ และลดความไม่แน่นอนให้ได้ทุกปัญหา แน่นอนว่าทั้งหมด ไม่ได้สามารถตอบได้ในทีเดียว แต่จำเป็นต้องมีทีมที่จะมั่นใจและมุ่งมั่นในการแก้ปัญหานั้นๆ ให้ลุล่วงไปด้วยกันให้ได้ อันไหนเรามีองค์ความรู้ไม่พอ อย่ารีรอที่จะแสวงหาความรู้ และผู้คนที่เป็นมืออาชีพในด้านนั้นๆ เป็นที่สุด “The Best” ของอุตสาหกรรม ที่มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายเดียวกัน มาทำงานร่วมกันให้ได้


“ต้นไม้ที่เห็นนี้เป็นเพียงตัวอย่างก้าวเล็กๆ แต่ยิ่งใหญ่ ในการสร้างสังคมนักธุรกิจเกษตรร่วมกัน”
บอม โอฬาร วีระนนท์ และ อัครเดช จันทรเดชา สองเพื่อนรัก ตั้งแต่สมัยอัสสัมชัญ สมุทรปราการ ต่อยอดธุรกิจ "ยักษ์เขียว" ร่วมกับกัลยาณมิตรอย่างจริงจัง

ต้นไม้ที่เห็นนี้ เริ่มต้นจากแผ่นดินของประเทศไทย ที่เราส่งออกไปในแผ่นดินต่างๆ ทั่วโลก เปลี่ยนพื้นที่แห้งแล้ง รกร้าง ให้เกิดประโยชน์กับโลกใบนี้ (Turning unused land into benefits for owners, communities, and the world.) ส่วนเราผู้ประกอบการเกษตรไทย ได้ประโยชน์ทั้งมิติของรายได้ เศรษฐกิจ และแบ่งปันประโยชน์กลับคืนสู่สังคม ภาพที่เห็นเป็นเพียงส่วนเล็กๆ จากที่ดินไม่กี่สิบไร่ ที่เราชาวยักษ์เขียว ร่วมกับพันธมิตรทำให้เห็นอย่างมีกลยุทธ์ ยังมีทั้ง Products และ Services อีกมากมายในหลาย BU (Business Units) ที่เกี่ยวกับกับ BCG, ESG, Carbon Credit และการต่อยอดอย่างยั่งยืน


“จาก 100 ไร่ สู่ 1,000,000 ไร่ เป้าหมายใหญ่ที่ตั้งใจจะทำให้ได้ ก่อนสิ้นลมหายใจไปจากโลกใบนี้”
เหงื่อชุ่มๆ นั่นคือยกเอง ขนเอง เรียงเอง ให้รู้ว่าคนทำงาน ทำเช่นไีร และพัฒนาอย่างไรให้ทั้งมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และความสุข

เวลาในชีวิตเราทุกคนมีจำกัด หลังจากผ่านเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตมาถึงวัย 42 ปี รู้ตัวดีว่าเราเหลือเวลาในชีวิตอีกไม่ถึง 20,000 วัน ซึ่งเป็นเวลาที่แสนสั้น แต่ยาวนานพอ ในการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพ และสร้างอะไรทิ้งไว้ให้โลกใบนี้ คำว่า “Agripreneur” หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรมูลค่าสูง ที่เราตั้งใจสร้าง ตั้งใจทำร่วมกันผู้คนมากมาย มีทีมที่เป็นที่สุดในแต่ละด้าน


เมื่อเอา Creative and Design ผสมผสานกับ Business, Technology, Research และการ Scale อะไรก็เป็นไปได้เสมอ

  • มีพี่เว้ วิเชฐ ตันติวานิช Vichate Tantiwanich มาร่วมก่อตั้งและเป็นประธานที่ปรึกษา

  • อ.ลี Apitan Lee ผู้เชี่ยวชาญด้าน Design Thinking and Industrial Design และการ Scale ธุรกิจอย่างเป็นระบบ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง)

  • ป๊อป ปฏิภาค Padipark Pop Milindapradheep กัลยาณมิตร สถาปนิกระดับโลก จากรั้วจุฬาฯ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) ผู้เป็นทั้งนักบิน นักเขียน ศิลปิน ปราชญ์ ที่มีโอกาสทำงานก่อร่าง สร้างเมืองดูไบ กับกษัตริย์ของดินแดนตะวันออกกลางตั้งแต่ปี 2002

  • ผศ.ปารณ ชาตกุล Paron Chatakul หรือ Oak ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้ พันธุ์ พืช และ Landscape (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) จากสถาปัตย์ จุฬาฯ ผู้มีผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายในทุก Scale และรักษ์ต้นไม้และธรรมชาติ จนเขียนหนังสือ “เลียบขอบไพร” ติดรอบสุดท้าย หนึ่งในหนังสือดีเด่นแห่งชาติ

  • Alek Akadaj Jantaradacha เพื่อนรักตั้งแต่สมัยอัสสัมชัญ เชี่ยวชาญด้านการเงิน การระดมทุน อดีตนักกอล์ฟเยาวชนทีมชาติ ผู้มีนิสัยถ้าจะทำอะไรต้องทำให้สุด

  • พี่บ๊วย Buay Watcharakhun นักสื่อสารทุกเรื่องราวอย่างมีอาชีพ ผู้มีความสามารถในการสร้างสื่อให้คนดูนับหลายร้อยล้านนาทีต่อเดือน พวงดีกรี นักกีฬาเหรียญเงิน Asian Game และสภาเกษตรกรจังหวัดนครปฐม

  • ยุ้ย สราลี Yui Sararee สาวสวยจากรั้วบัญชี จุฬาฯ และ SASIN พ่วงดีกรีเชียร์ลีดเดอร์ จุฬาฯ และเป็นทายาท แห่ง P.A. Concrete โรงปูนใหญ่แห่งภาคเหนือ ที่รักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันเสมอมา

  • น้องปุ้น Puntpin Teerabussayawes Project Manager คนเก่งตรีและโท สถาปัตย์ จุฬาฯ สาวแกร่ง คนเก่ง ที่อยู่ และคุยกับต้นไม้ได้ทั้งวันแบบไม่รู้เบื่อ มีความสุขในการเห็นพื้นที่สีเขียวเติบโต และทำให้ผู้คนมากมายเติบโตไปด้วย

  • บอม โอฬาร วีระนนท์ Olarn Weranond นักธุรกิจนวัตกรรม ที่เมื่อลงไปทำ หยิบจับสิ่งใด จะทำมันอย่างเต็มที่ให้ดีที่สุดเสมอ และหนึ่งในพันธมิตรที่เป็น Life Purpose คือ การขับเคลื่อนธุรกิจภาคการเกษตร ให้เกิด Impact ขนาดใหญ่ต่อประเทศและโลกใบนี้ให้ได้

เหล่าพลพรรค "ยักษ์เขียว" ยุคก่อตั้ง และจะยิ่งสะสมขุมพลัง เพื่อสร้างภาคการเกษตรไทย ให้โตได้อย่างก้าวกระโดด

ปิดท้ายด้วยเราชาว DURIAN DurianCorp. ทุกคน ที่เชี่ยวชาญในการสนับสนุนธุรกิจนวัตกรรมให้เติบโตแบบก้าวกระโดด และแน่นอนว่าเราทุกคนในทีมล้วนแต่มีความสุขกับการเติบโตของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภาคการเกษตร

น้องปุ้น Project Manager คนเก่ง ที่พร้อมลุย ทุกพื้นที่ ด้วยหัวใจ ที่รักและคุยกับต้นไม้ได้ทั้งวัน

“รวมทีมทั้งที ทำอะไรให้มันยิ่งใหญ่ทิ้งไว้ให้ทั้งครอบครัวเรา และโลกใบนี้คือสิ่งที่ดีๆ ที่ตั้งใจ”

การร่วมทีมเช่นนี้มา แน่นอนว่า “ไม่คุ้มค่า ที่จะทำอะไรเพียงเล็กๆ” เราตั้งเป้าใหญ่ “1 ล้านไร่ คือเป้าหมายที่เราจะไป” ถ้าคุยใน Scale ระดับทั่วไปอาจจะดูไกล แต่หากคิดถึงพื้นที่เกษตรในประเทศไทยที่มี 140 ล้านไร่ ยังไม่ครอบรวมพื้นที่เกษตรในอีกหลายภูมิภาคทั่วโลก ที่เราสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลเกินไป แต่แน่นอนว่า เรื่องเหล่านี้ทำคนเดียวไม่ได้ เรายังต้องเข้าไปขอคำปรึกษา ชี้แนะ จากพี่ๆ เพื่อนๆ อีกมากมาย รวมทั้งต้องการพันธมิตรในอีกหลายมิติที่มาต่อยอด สนับสนุน เติมเต็มซึ่งกันและกันในอนาคต เพียงแต่ว่า “เราไม่รอให้ทุกอย่างพร้อม 100% แล้วจึงทำ แต่เราเริ่มลงมือทำทันที เพื่อให้ทุกอย่างพัฒนาขึ้นในทุกๆ วัน ด้วย Speed ที่ต้องก้าวตามทันความฝัน และเป้าหมายที่เราจะก้าวไปด้วยกัน”


ปล.ขอขอบคุณพี่ต้อ ปณต บุณยะโหตระ Panot Punyahotra ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานดูไบ ที่เปิดโลกทัศน์ให้เรามากมาย และเป็นหนึ่งในข้าราชการตัวอย่างของไทย ที่มีวิสัยทัศน์ ทำงานจริงจัง รวดเร็ว โปร่งใส เข้าใจทุกฝ่าย และพยายามทำทุกสิ่งให้เกิดขึ้นจริง บอกจากหัวใจว่าอยากให้มีคนแบบพี่ต้อ มากมายในทุกองค์กรภาครัฐจริงๆ


บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง 20,000 วันสุดท้าย เหลืออะไรทิ้งไว้ให้โลก


ตู้แบบนี้ เราชาว "ยักษ์เขียว" (YAK Green) ขึ่นจนคุ้นเคย และเราส่งพื้นที่สีเขียวออกไปช่วยโลกในทุกพื้นที่

บอม โอฬาร วีระนนท์ - CEO and Co-founder, DURIAN - CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)กว่า 3,000 ชีวิต"ยักษ์เขียว" ในครั้งนี้ จะไปเติบโตในพื้นที่ห่างไกล เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทุกคนและโลกนี้ ได้ประโยชน์ร่วมกัน

เราชาว "ยักษ์เขียว" (Yak Green) จะส่งออกทั้งที มาตรฐานต้องมี กระบวนการต้องใช่ ประสิทธิภาพต้องได้ และคุณภาพเน้นๆ

Comments


bottom of page