top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

พี่กร ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ต้นแบบในการพัฒนาภาคการเกษตรไทย อย่างจริงจัง


พี่กร ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และ บอม โอฬาร วีระนนท์ CEO & Co-founder, DURIAN

เมื่อคืนกลับมาหารือกับพี่กร ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ทั้งในฐานะอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และรองผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อสามารถเพิ่ม GDPภาคเกษตรให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่อีกบทบาทหนึ่งคือ การเป็นพี่ชายที่เคารพรัก ในฐานะข้าราชการน้ำดี ที่สร้างผลงาน และชื่อเสียงให้ประเทศไทย ในเวทีระดับโลกมากมาย และไม่ว่าไปอยู่ในที่ใด จะสามารถสร้างความแตกต่างอย่างโดดเด่น และเค้นเอาศักยภาพของทีม และหน่วยงาน มาสร้างประโยชน์ให้ทั้งองค์กร สังคม และประเทศไทยเสมอ


จากอัครราชทูตไทย ผู้มีส่วนผลักดันให้เกิดวันดินโลก สู่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
5 ธันวาคมของทุกปี ถือเป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ที่องค์การสหประชาชาติ ร่วมเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 จวบจนปัจจุบัน

พี่กร เป็นต้นแบบของข้าราชการที่ทำงานกับผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ทุกภาคส่วน อย่างเข้าใจ อาจด้วย Backgroud ทั้งในมิติการศึกษาที่มาจากนอกภาคการเกษตร แต่มีการคลุกคลีประสบการณ์ทำงานกับกระทรวงเกษตรอย่างลึกซึ้ง และเห็นพระราชกรณียกิจต่างๆ จากการเรียนในโรงเรียนจิตรลดา จึงเห็นทั้งในมุมมอง Outside in และ Inside out พี่กรจบการศึกษาจากทั้งในไทยและต่างประเทศ

  • ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA) Chaminade University of Honolulu, Hawaii, USA

  • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ศิษย์เก่าดีเด่น ประจําปี 2562)

  • มัธยมศึกษา โรงเรียนจิตรลดา (ประธานนักเรียน รุ่นที่ 21)


พี่กร มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ชัดเจน ในแทบทุกช่วงประสบการณ์ทำงาน ที่หลากหลาย ตั้งแต่อดีต เช่น

-อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตร ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (2548 - 2552)

-อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร ประจํากรุงวอชิงตัน ดี.ซี. (2552 - 2555)

-อัครราชทูตฝ่ายการเกษตร ประจํากรุงโรม และผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การอาหารและเกษตร แห่งสหประชาชาติ (Permanent Representative to FAO/ United Nations) (2555 - 2557)

-ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2557 - 2559)

-ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2559 - 2562)


พี่กร เป็นหนึ่งในผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้เกิด วันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9

ตามพระนาม “ภูมิพลอดุลยเดช” ที่แปลว่า “พลังแผ่นดิน” พระมหากษัตริย์ ที่ทรงให้ความสำคัญกับดินและใช้ชีวิตในการ “คลุกอยู่กับดิน” เพื่อให้ประชาชนชาวไทย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

องค์ความรู้ในการพัฒนาดินและพื้นที่ต่างๆ ถูกนำไปขยายผล จนเป็นที่ประจักษ์ใจแก่คนทั้งโลก จนองค์การสหประชาชาติ ร่วมเทิดพระเกียรติ โดยกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งตรงกับ วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของทุกปี เป็น “วันดินโลก” (World Soil Day) ยิ่งกว่านั้น ยังประกาศให้ ปี 2558 เป็น “ปีดินสากล” หรือ International Year of Soils และได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” พระองค์แรกของโลก เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมาจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ ใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมต่อดูได้ที่ Link รายการเจาะใจด้านล่างครับBig Data ภาคการเกษตร, พืชสวนโลก และผลงานมากมาย ที่ต้องบอกว่า กระทรวงเกษตรยุคนี้ พัฒนามากขึ้นจริงๆ

อีกส่วนหนึ่งของผลงานที่น่าชื่นชม ที่อยากจะหยิบมากล่าวถึง คือ สมัยที่พี่กร เป็นเลขาธิการสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2562 - 2563) และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (2563 - 2565) ซึ่งเป็นบทพิสูจน์สำคัญที่ไม่เพียงการเป็นข้าราชการที่เป็นตัวแทนของประเทศไทย ในระดับนานาชาติ แต่ยังขับเคลื่อนให้เกิดขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในภาครัฐ ด้วยนวัตกรรม การประสานความร่วมมือ ความเข้าใจ สร้างโครงการต่างๆ จนเป็นรูปธรรม เช่น โครงการ Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดตั้ง ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ : National Agricultural Big Data Center (NABC) ซึ่งทำให้ข้อมูลการเกษตร สามารถเข้าถึงทุกผู้คนได้อย่างรวดเร็วและเท่าเทียมมากขึ้น


กระทรวงเกษตรในยุคนี้ มีผลงานเด่นๆ หลายเรื่อง ที่ต้องชื่นชมทั้งภาคราชการ การเมือง และเอกชน ที่ร่วมใจกันพัฒนาอย่างเป็นระบบ


งานพืชสวนโลก อีกหนึ่งงานสำคัญในระดับโลก ที่จะช่วยสร้าง GDP ให้ประเทศไทย อย่างมีนัยสำคัญ

จนปัจจุบันกับตำแหน่ง อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พี่กรใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือน ในการขับเคลื่อนการทำงานมากมาย ทั้งด้านการเพิ่มประสิทธิภาพ การขยายองค์ความรู้ การตรวจสอบ และการขับเคลื่อนสนับสนุนวิชาการเกษตร ให้เข้าถึงผู้คนทุกภาคส่วน (อยากรู้จักกรมนี้มากขึ้นไปดูได้ที่ https://www.doa.go.th/th/)


"พี่กร คือ ผู้หลักดันคนสำคัญ มือประสานสิบทิศ ที่ทำให้หลักสูตร วกส.เกิดได้จริง"
วกส. อีกหนึ่งผลงานสำคัญ ที่ขับเคลื่อน GDP ภาคการเกษตรไทยร่วมกันอย่างก้าวกระโดด

แต่สิ่งที่ผมอยาก Hi-Light จริงๆ คือ หลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูง (วกส.) ที่ต้องบอกว่าหนึ่งในผู้ผลักดันคนสำคัญให้เกิดขึ้นได้ และประสานทุกภาคส่วนจริงๆ คือ พี่กร ระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ และผลักดันอย่างต่อเนื่อง จริงจัง จนทำให้วันนี้ หลักสูตร วกส. เป็นที่ยอมรับและกล่าวขาน ถึงโอกาสในการกระตุ้น สร้าง สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือทั้งทางด้านการวิจัยการเกษตร การแลกเปลี่ยนเพื่อปลดล๊อคข้อจำกัดต่างๆ การส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพื่อสนับสนุนกันและกัน ขององค์กรทั้งภาครัฐ ภาคการเมือง ภาคเอกชน และทุกภาคส่วน ให้เกิดการพัฒนาเพิ่ม GDP ภาคการเกษตรอย่างจริงจัง และก้าวกระโดด โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ

  • สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นำโดย ดร.ทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

  • สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (นำโดย พี่ตุ๋ย ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผู้อำนวยการ สวก.) และ

  • มูลนิธิเกษตราธิการ (นำโดย พี่แดง อนันต์ สุวรรณรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิเกษตราธิการ และอดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

  • และผู้คนอีกมากมายที่ไม่สามารถกล่าวนามได้หมด แต่ระลึกในใจเสมอ

อยากรู้จักหลักสูตร วกส. เพิ่มขึ้นไปดูได้ที่ https://acemoac.in.th

แผนพัฒนาเกษตร EEC ใน 5 Clusters หลักๆ คือ อีกหนึงเรื่อง ที่พี่กรขับเคลื่อน และใครที่สนใจภาคการเกษตร ควรศึกษา

จึงอยากบันทึกไว้ ถึงพี่กร พี่ชายผู้เป็นกัลยาณมิตร และการขับเคลื่อนโครงการดีๆ เพื่อประเทศไทยร่วมกัน ซึ่งเชื่อว่า 20,000 วันสุดท้ายของชีวิต เมื่อตั้งใจใช้ชีวิตอย่างเต็มที่และดีที่สุด จะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมดีๆ ให้ผู้คนในทุกระดับ ทั้งในประเทศไทย และขยายออกไปในวงกว้างให้มากที่สุด และอยากชวนเพื่อนพี่น้องมากมาย มาต่อยอด เชื่อมโยง ในมิติที่เราทำได้ร่วมกันในอนาคต


บันทึกไว้ระหว่างการเดินทาง

บอม โอฬาร วีระนนท์

- CEO and Co-founder, DURIAN

- CEO and Co-founder, Yak Green (ยักษ์เขียว)


📍www.yakgreen.com

📍www.bomolarn.com

📍www.tojo.news

📍www.duriancorp.com


#ระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์ #พี่กร

#หลักสูตรวิทยการเกษตรระดับสูง #วกส

#ยักษ์เขียว #ปลูกต้นไม้ในใจคน

#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน

Comments


bottom of page