top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

“บันทึกไว้ในความทรงจำ เข้ารับพระราชทานเข็มฯ จากพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ”

Updated: Mar 21, 2021


ภาพการเข้ารับพระราชทานเข็มฯ จากพระหัตถ์ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นมหาพระกรุณาธิคุณยิ่ง แก่ข้าพระพุทธเจ้า นายโอฬาร วีระนนท์

ปกติผมเป็นคนหลับง่ายมากครับ แต่เมื่อคืนนี้เป็นวันที่ผมนอนแทบไม่หลับ ทั้งๆ ที่ประชุมหนักมาทั้งวัน ด้วยรู้ว่าวันนี้จะมีโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตที่ได้เข้าเฝ้า สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ณ วังสระปทุม

เหล่ากรรมการและที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยกับโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิต
“เจ้าหญิงในดวงใจ... ต้นแบบของชีวิตที่ไม่เสื่อมคลาย”
เข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. (ตราประจำพระองค์) กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ในชีวิตผม สิ่งที่ถือเป็นมงคลชีวิตอย่างยิ่ง คือการได้เข้าเฝ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องค์หญิงผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ที่ทำให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “เกียรติยศไม่ได้มาจากชาติกำเนิด แต่เกิดจากการกระทำ” พระองค์ทรงเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิต ทั้งความวิริยะ อุตสาหะ การเรียนรู้ตลอดชีวิต พระจริยวัตร การถ่อมตน สมถะ การอุทิศชีวิตในการทำงานเพื่อประเทศชาติ และประชาชน ตามรอยพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) และสมเด็จย่า และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ และน่าเทิดทูนยิ่ง


“2547 และ 2564 ทุกครั้ง ที่ได้เข้าเฝ้าฯ ชีวิตจะก้าวกระโดดเสมอ”
8 กรกฏาคม 2547 เป็นผู้แทนบัณฑิตในการกล่าวนำคำปฏิญญา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 ปีที่แล้ว คือครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้เข้าเฝ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฏาคม 2547 กับในฐานะผู้แทนบัณฑิตในการกล่าวนำคำปฏิญญา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


“ครั้งที่สอง คือวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ณ วังสระปทุม”

กับการได้รับเกียรติจากคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ขอบคุณพี่มี่ 'โชนรังสี เฉลิมชัยกิจ' ที่ได้ให้เกียรติผมเป็นที่ปรึกษาสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จัดจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย โดยต้องขอขอบคุณองค์กรที่ประสานเข้ารับเข็มสองหน่วยงาน คือ “สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยฯ และกระทรวงศึกษาธิการ" ที่นำพวกเราคณะที่ปรึกษา กรรมการ เจ้าหน้าที่สมาคมฯ และคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับพระราชทานประกาศนียบัตรและเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. ณ วังสระปทุม สำหรับผมนับเป็นโอกาสที่เป็นมหามงคลยิ่งและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแก่วงการหนังสืออย่างหาที่สุดมิได้


“สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ จากการเข้าเฝ้าในวันนี้ ... ”

วันนี้ผมได้เห็น กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ที่ยังคงทรงงานหนักอย่างต่อเนื่องแม้จะทรงพระชนมายุ 65 พรรษา แต่ยังคงทรงงานเพื่อประเทศไทย ประชาชน และผู้คนในหลากหลายวงการเช่นวันนี้เป็นวงการหนังสือและสิ่งพิมพ์ฯ ที่หากเป็นคนทั่วไป อาจจะหยุดพัก ท่องเที่ยว เกษียณอย่างสำราญ ดูแลสุขภาพ แต่ท่านยังคงทรงงานอย่างต่อเนื่อง มันทำให้เรากลับมาย้อนคิดว่า “เรายังทำอะไร ทั้งเพื่อตนเอง ธุรกิจ สังคม และประเทศไทย ได้ดีกว่านี้ได้บ้าง ?”

กับพี่นิค วิเชียร ฤกษ์ไพศาล ผู้ก่อตั้ง Genie Records (จีนี่ เรคคอร์ด) ที่เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก ร่วมกันในวันนี้

สำหรับผม นี่เป็นโจทย์สำคัญ ที่ตั้งมั่นว่าจะพัฒนาตัวเองไม่หยุด จุดพลังในการเดินหน้าต่อไป

และจะทำตามที่ปณิธานไว้ในใจทุกเช้าว่า

"ข้าพเจ้านายโอฬาร วีระนนท์

ขอให้คำสัตย์ปฏิญาณและปวารณาตัวว่า

จะมีใจมุ่งผดุงชาติ และพระศาสนาอันสูงส่ง อีกองค์พระมหากษัตริย์

เพื่อความวัฒนาสถาพร แห่งประชานิกรชาติไทย

จะรักษาไว้ซึ่งความสามัคคี ให้มีในหมู่คณะและสังคม

อบรมใจให้มั่นคง ดำรงอยู่ในคุณธรรม

ใช้ความรู้นำให้เกิดประโยชน์ ยังความรุ่งโรจน์ไพศาล

มากประมาณคุณค่า แก่ประชาชาวไทย

ให้สมกับที่ได้ร่ำเรียนมา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จักขอรักษาความเป็นบัณฑิต อันทรงศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญา

และชูเชิดชื่อจุฬาฯนี้ไว้ ให้คงอยู่ตลอดไปชั่วดินฟ้า"


บันทึกไว้ในความทรงจำ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพเจ้า

นายโอฬาร วีระนนท์

ถ่ายภาพหลังรับเข็มที่ระลึกอักษรพระนามาภิไธย ส.ธ. จากพระหัตถ์ ดูสายตา ก็รู้ได้ว่ามีความสุขและเป็นมงคลแก่ชีวิตเพียงใด

==================

ติดตามอ่านบทความย้อนหลังได้ที่

Clubhouse : Bom (Olarn Weranond)

==================

#ประเทศไทยพัฒนาได้ถ้าร่วมใจกัน


Komentáře


bottom of page