top of page
  • Writer's pictureBomOlarn

LFC#12 เปิดรับสมัคร ผู้นำ–นำการเปลี่ยนแปลง

“13 ปี แห่งการก่อตั้งหลักสูตร ผู้นำ – นำการเปลี่ยนแปลง”


หลักสูตรคุณภาพหลักแสน ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนเรียนรู้ในราคาหลักหมื่น

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 12 แล้ว ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ – 15 มีนาคม 2565

เริ่มเรียนวันที่ 2 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565 ในราคาที่ตั้งใจให้ทุกคนเข้าถึงได้


“หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change: LFC)”

เกิดจากความตั้งใจของมูลนิธิสัมมาชีพที่ต้องการเสริมสร้างผู้นำรุ่นใหม่ในวงการทุกระดับ ให้มีความเข้มแข็งและกล้าหาญทางจริยธรรม ด้วยการสร้างองค์ความรู้และพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทางสัมมาชีพ ที่มีลักษณะพลวัตอย่างนำสมัย โดยนำเอาทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาซึ่งประกอบด้วย ความรู้ (Knowledge) ความเคลื่อนไหวของสังคม (Social Movement) และการเชื่อมโยงกับฝ่ายนโยบาย (Policy Link) มาปรับใช้ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่


“จากเครือข่ายสัมมาชีพทั้ง 11 รุ่น ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ LFC รุ่นที่ 12 อย่างแข็งแกร่ง”

ภายใต้ปรัชญาของ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิสัมมาชีพกิตติมศักดิ์ และ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ประธานกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่ลดการเบียดเบียนตนเอง ลดการเบียดเบียนผู้อื่น ลดการเบียดเบียนสิ่งแวดล้อม และมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ โดยได้เริ่มจัดหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 1 ในปี 2553 จนปัจจุบันก้าวขึ้นสู่รุ่นที่ 12 และมีจำนวนผู้เข้าร่วมอบรบรมทั้ง 11 รุ่นที่ผ่านมา ในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย รวมกว่า 1,247 คน

.

“LFC รุ่นที่ 12 : ผู้นำแห่งอนาคต ผ่านทุกวิกฤติ ด้วยวิถีสัมมาชีพ”

The Future Leader ผู้นำแห่งอนาคต ผ่านทุกวิกฤติ ด้วยวิถีสัมมาชีพ คือ Theme หลักในการสื่อสารในการอบรมของ LFC รุ่นที่ 12 (LFC12) เราคัดสรรวิทยากร ที่ล้วนเป็น “ตัวจริง” ทั้งจากภาครัฐ เอกชน ภาคประชาชน ผู้กำหนดนโยบาย และวิทยากรชั้นนำ ที่มีประสบการณ์และมุมมองในการนำวิธีสัมมาชีพ คือ การประกอบอาชีพที่ชอบ ไม่สร้างความเดือดร้อนและเบียดเบียนใครๆ จนสามารถสร้างการเติบโต และขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และประเทศไทย ได้ใน Scale ที่แตกต่างกันไปในมุมของตนเอง โดยตั้งใจผลักดันให้เกิดสัมมาชีพเต็มพื้นที่ของประเทศไทย


“หลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง เหมาะกับใคร”
คุณวิเชฐ ตันติวานิช ประธานคณะกรรมการ สถาบันผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง และกรรมการมูลนิธิสัมมาชีพ

1.ผู้บริหารมืออาชีพ ผู้ประกอบการ SMEs Startup และทายาทธุรกิจผู้ที่สนใจแนวทาง “สัมมาชีพ”

2.ผู้สนใจเรียนรู้การพัฒนาเศรษฐกิจและธุรกิจ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการโดยภาครัฐ เอกชนและภาคประชาสังคม

3.ผู้บริหารหน่วยงานรัฐและเอกชน ที่เห็นคุณค่าในการเติบโตอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) หรือมีพันธกิจด้านกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือ การส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจให้ชุมชน

4.ผู้นำท้องถิ่น ทั้งผู้นำวิสาหกิจชุมชน ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน

5.ผู้นำภาคประชาสังคม (คนทำงานพัฒนา, นักวิชาการ, สื่อมวลชน)

6.เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่ต้องการทำงานด้านการพัฒนาสังคม


“คุณจะได้อะไร จากหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง (LFC) รุ่นที่12”

ความรู้ในการฝ่าวิกฤติ เครือข่ายสัมมาชีพ และการขับเคลื่อนเชื่อมโยงนโยบาย คือหัวใจสำคัญที่คุณจะได้เรียนรู้

เราออกแบบหลักสูตร “LFC12” ขึ้นมา ให้เกิดการผสมกันอย่างกลมกล่อม

ตลอดระยะเวลาราว 6 สัปดาห์ (2 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2565) จะประกอบด้วยเนื้อหาเข้มข้น เช่น

• การอบรมหรือสัมมนา ภาคบรรยายและภาคปฏิบัติ 8 ครั้ง (รวม64 ชั่วโมง)

• การศึกษาดูงานในประเทศ “LFC Trip” (ครั้งละ 3 วัน 2 คืน) 1 ครั้ง

• กิจกรรม Brainstorming และ Online Mentoring จำนวน 1 ครั้ง

• กิจกรรมกลุ่มนอกสถานที่ “ACE Group Assignment” จำนวน 1 ครั้ง

หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่มีความสนใจในเรื่องการขับเคลื่อนธุรกิจ สังคม และประเทศไทย ไม่ว่าจะในมุมของบุคคล ชุมชน องค์กร ร่วมกับเครือข่ายผู้คนจำนวนมาก และอยากเรียนรู้ และลงมือทำในการขับเคลื่อนสังคมที่ดีงานร่วมกันต่อไป สร้างเครือข่ายสัมมาชีพในระยะยาว หลักสูตร “ผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง รุ่นที่ 12” เป็นหลักสูตรที่คุณไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง


เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ดูรายละเอียดได้ที่

https://www.right-livelihoods.org/ผู้นำ-การเปลี่ยนแปลง-2/


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ผู้ประสานงานหลักสูตรผู้นำ-นำการเปลี่ยนแปลง

คุณเก๋ 090-262-3653, คุณชมพู่ 063-412-8364, คุณไอซ์ 083-778-8548

e-mail : duriancorp.center@gmail.com LINE : @lfcthailand


หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมตามสถานการณ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เข้าร่วมอบรมในภาพรวม

Kommentare


bottom of page